Algemene Voorwaarden

Welkom bij de gebruikersovereenkomst van Bouwverbouwdeals. Deze overeenkomst beschrijft de algemene voorwaarden die van toepassing zijn bij het gebruik van de diensten die u worden aangeboden door Bouwverbouwdeals.

Bouwverbouwdeals heeft het recht deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. Over het algemeen zal dit geschieden door middel van het plaatsen van een nieuwe, aangepaste overeenkomst op onze website. Wijzigingen treden direct na bekendmaking, of op een ander tijdstip als in de bekendmaking vermeld, in werking. Van deze overeenkomst kan niet worden afgeweken, behalve wanneer dit schriftelijk gebeurt en een nieuwe overeenkomst werd ondertekend door uzelf alsmede Bouwverbouwdeals.

Begrippen

Bouwverbouwdeals heeft twee soorten gebruikers: opdrachtgevers, ook genoemd opdrachtplaatsers en opdrachtnemers, ook genoemd bedrijven. Beide kunnen worden aangeduid als gebruiker, indien de context duidelijk maakt om welk soort gebruiker het gaat.

Bedrijven kunnen reageren op opdrachten. Hiervoor bestaan twee mogelijkheden: een bericht of een offerte. Beide worden beschouwd en aangeduid als een reactie op een opdracht.

Een aanvraag die op Bouwverbouwdeals wordt geplaatst, wordt pas daadwerkelijk een opdracht zodra de opdrachtplaatser akkoord gaat met een reactie van een van de bedrijven die hebben gereageerd op de aanvraag. Desalniettemin wordt een aanvraag veelal aangeduid als opdracht en de plaatser ervan als opdrachtgever.

Voorwaarden van het gebruik van Bouwverbouwdeals

Onze diensten zijn slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Onverminderd het voorgaande zijn onze diensten nimmer toegankelijk voor minderjarigen of voor personen dan wel rechtspersonen van wie het account tijdelijk dan wel definitief werd geblokkeerd. Indien u niet voldoet of wenst te voldoen aan de voorwaarden van Bouwverbouwdeals, maak er dan geen gebruik van. Uw Bouwverbouwdeals gebruikersaccount is niet overdraagbaar. Bouwverbouwdeals behoudt zich het recht voor gebruikers te weigeren of te blokkeren voor wat betreft het gebruik van haar dienstverlening, zonder nadere opgave van reden(en).

 

Vergoeding en diensten (Kosten en Service)

Plaatsen van een opdracht

Inschrijven bij Bouwverbouwdeals en het plaatsen van opdrachten is gratis mogelijk voor particuliere en zakelijke opdrachtgevers. Zij kunnen gratis lid worden van Bouwverbouwdeals en aanvragen plaatsen met als doel het vinden van een bedrijf voor het uitvoeren van werkzaamheden aan huis en/of tuin.

De beschikbare accountvormen zijn geheel gratis. Bouwverbouwdeals behoudt zich het recht voor de beschikbare accountvormen en -tarieven op enig moment te wijzigen. Deze wijzigingen worden direct van kracht voor nieuwe inschrijvers. Houders van bestaande abonnementen worden van tariefwijzigingen via email op de hoogte gebracht. Het beëindigen van een abonnement is op elk moment mogelijk door een e-mailbericht te sturen naar klantenservice info@bouwverbouwdeals.nl. Een opzegging van een account wordt door Bouwverbouwdeals altijd bevestigd op het door gebruiker verstrekte e-mailadres. Bij reclames over opzeggingen dient gebruiker een bevestigingsbericht te kunnen overleggen. Ontvangt u derhalve geen bevestiging van uw opzegging, neem hierover dan contact op met onze klantenservice.

Gratis reageren zonder contactgegevens (uitsluitend voor bedrijven)

Bedrijven met een geldige inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een account kunnen gratis reageren op de via Bouwverbouwdeals website aangeboden opdrachten mits geen contactgegevens vermeld worden. Zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres of offertes met bedrijfsgegevens. Reageren zonder contactgegevens kan onbeperkt. Je kunt vragen stellen en beantwoorden zonder dat er kosten in rekening worden gebracht. Reageren met contact gegevens, afspraak maken of een offerte versturen is mogelijk via de voorstel indienen knop. Tegen betaling van het geldende tarief is contactgegevens versturen toegestaan. 

Gratis reageren met contactgegevens (uitsluitend voor bedrijven)

Bedrijven met een geldige inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een account kunnen ook gratis reageren met contactgegevens op de via Bouwverbouwdeals website aangeboden opdrachten. Omdat snelheid is geboden bij het binnenhalen van opdrachten kun je direct contactgegevens versturen en ontvangen. Zoals adres, telefoonnummer,  e-mailadres of offertes met bedrijfsgegevens. Gratis reageren met contact gegevens is mogelijk tegen betaling van het geldende tarief. Deze worden achteraf in rekening gebracht.

 

Zaken doen via Bouwverbouwdeals

Bouwverbouwdeals biedt particuliere en zakelijke opdrachtgevers en opdrachtnemers (bedrijven) de mogelijkheid met elkaar in contact te komen en een overeenkomst te sluiten. Bouwverbouwdeals biedt partijen de mogelijkheid opdrachten openbaar aan te besteden. Bouwverbouwdeals bemiddelt niet op inhoudelijke wijze en kan dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de wijze waarop partijen invulling geven aan hun rechten en plichten over en weer. Bouwverbouwdeals is derhalve uitsluitend te beschouwen als een platform. Het reageren op een aanvraag mag uitsluitend plaatsvinden door bedrijven met een geldige inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Bouwverbouwdeals is niet aansprakelijk voor de geleverde diensten of producten welke door partijen die van Bouwverbouwdeals gebruik maken worden geleverd en aanvaard. Het is voor Bouwverbouwdeals niet mogelijk de opgegeven identiteit van elke gebruiker te controleren. Om die reden hebben wij een verplicht criterium binnen het invulformulier gesteld voor de opdrachtnemers: het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KvK nr.). Bouwverbouwdeals behoudt zich het recht voor om deelnemers die, naar oordeel van Bouwverbouwdeals, frauduleus of anderszins onbehoorlijk handelen de toegang tot Bouwverbouwdeals te ontzeggen.

Geschillen

Eventuele geschillen dienen te worden opgelost op zodanige wijze dat de goede naam van Bouwverbouwdeals niet in het geding komt. U vrijwaart Bouwverbouwdeals van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen. Wij controleren de gegevens die door onze gebruikers worden verschaft en offertes en berichten die via onze website worden verstuurd en dus beschikbaar zijn via ons systeem uitsluitend steekproefsgewijs. Het is mogelijk dat u input van een andere gebruiker onnauwkeurig of zelfs beledigend, schadelijk of bedrieglijk vindt. Wij verzoeken u voorzichtig te zijn, uw gezond verstand te gebruiken en veilig zaken te doen wanneer u gebruik maakt van Bouwverbouwdeals. Wees er alert op dat altijd het gevaar bestaat dat u zaken doet met minderjarige personen of personen met een valse identiteit.

Plaatsen en zoeken van opdrachten, reageren en het sluiten van deals

U dient wettelijk handelingsbevoegd en -bekwaam te zijn om gebruik te maken van de door Bouwverbouwdeals aangeboden dienstverlening.

Accepteren voorwaarden

Door het inschrijven van uzelf dan wel uw onderneming bij Bouwverbouwdeals en/of het plaatsen van een opdracht op Bouwverbouwdeals dan wel te reageren op een opdracht stemt u onvoorwaardelijk en zonder het stellen van enig voorbehoud in met de voorwaarden van Bouwverbouwdeals. Tevens verklaart u zich onvoorwaardelijk en volledig te houden aan de van toepassing zijnde wetgeving. Het uitbrengen van een offerte wordt beschouwd als een reactie op een opdracht.

Selectie en status van een offerte

De plaatser van de opdracht is niet verplicht zaken te doen met het bedrijf dat de laagste offerte uitbrengt of welk ander bedrijf dat reageert op zijn/haar opdracht dan ook. Hij/zij houdt het recht zelf een selectie toe te passen met wie en of hij/zij zaken wil doen. Een offerte op Bouwverbouwdeals heeft dezelfde juridische status als een offerte in het traditionele handelsverkeer. De overeenkomst is bindend wanneer de plaatser van de opdracht een offerte accepteert. Bedrijven dienen zich te overtuigen van de omtrent de opdracht gegeven informatie, alvorens een offerte uit te brengen. Een offerte is onomkeerbaar, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer de opdrachtgever zijn/haar opdracht wezenlijk verandert of wanneer een evidente fout werd gemaakt in de omschrijving van de opdracht.

Communicatie

Communicatie, betrekking hebbende op een opdracht die op Bouwverbouwdeals wordt aangeboden, dient bij voorkeur te worden gevoerd via de daarvoor door Bouwverbouwdeals bestemde kanalen, dat wil zeggen via Bouwverbouwdeals. Eventuele mondelinge communicatie de opdracht betreffende is toegestaan, doch dient bij voorkeur op Bouwverbouwdeals te worden bevestigd. Het versturen van mededelingen die er op gericht zijn de communicatie buiten Bouwverbouwdeals om te laten verlopen is niet wenselijk. Indien alle op de opdracht betrekking hebbende mededelingen en afspraken centraal bij Bouwverbouwdeals worden vastgelegd ontstaat een compleet opdrachtdossier. Bouwverbouwdeals biedt partijen de mogelijkheid de via Bouwverbouwdeals gevoerde en/of bevestigde communicatie in te zien, bijvoorbeeld ter controle van de gemaakte afspraken. Bouwverbouwdeals aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het mogelijkerwijs verloren raken van gegevens de opdrachten betreffende.

Persoonlijk contact en het maken van afspraken

Wanneer de aard van de opdracht dit aannemelijk maakt dan wel vereist, bijvoorbeeld om het werk op te nemen of de locatie te bekijken, is het de opdrachtnemer toegestaan een afspraak te maken met opdrachtgever. Hetgeen tijdens de afspraak of op enig ander moment buiten Bouwverbouwdeals om overeengekomen wordt en relevant is voor de opdracht(en) en/of de te sluiten transactie(s), dient bij voorkeur via Bouwverbouwdeals te worden bevestigd.

Sluiten van een overeenkomst (deal)

Het is verstandig een overeenkomst die voortvloeit uit een contact dat is ontstaan op Bouwverbouwdeals, op Bouwverbouwdeals te bevestigen. Een gesloten overeenkomst dient vóór aanvang van de werkzaamheden voortvloeiende uit de opdracht te worden bevestigd. Op deze manier wordt een opdrachtdossier gevormd dat inzichtelijk is voor beide partijen, kan de opdrachtgever de opdrachtnemer na uitvoering van het werk beoordelen (gebruikers beoordelingen), kan het uitgevoerde werk mogelijk in het kader van een steekproefkeuring worden beoordeeld door een onafhankelijke deskundige en kan zonodig gebruik worden gemaakt van de geschillenregeling.

Looptijd van de opdracht

Een geplaatste opdracht staat standaard vier weken open voor reacties. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid deze te verwijderen zonder opgave van reden. Tevens kan opdrachtgever desgewenst de reactietermijn verlengen. Een opdracht kan door Bouwverbouwdeals worden verwijderd, indien deze strijdig is met de doelstellingen van Bouwverbouwdeals, een onvoldoende duidelijke omschrijving heeft of wanneer deze in strijd is met de plaatselijk van toepassing zijnde wetgeving. Wanneer Bouwverbouwdeals uw geplaatste opdracht verwijdert wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Niet conforme advertenties

Bouwverbouwdeals is een platform dat is bedoeld voor het plaatsen van opdrachten tot dienstverlening in de op Bouwverbouwdeals weergegeven categorieën. Het plaatsen van promotionele advertenties, opdrachten die niet stroken met de doelstellingen van Bouwverbouwdeals of anderszins een goede gang van zaken op Bouwverbouwdeals hinderen is niet toegestaan. Dergelijke opdrachten kunnen door Bouwverbouwdeals zonder nader bericht worden verwijderd. Inhoudelijke beoordeling en acceptatie van geplaatste opdrachten berust uitsluitend bij Bouwverbouwdeals.

Blokkade account

Ter bescherming van Bouwverbouwdeals en haar cliënten behoudt Bouwverbouwdeals zich het recht voor gebruikersaccounts (tijdelijk dan wel definitief) te blokkeren. Bouwverbouwdeals is hiervoor geen verantwoording aan betrokkene(n) verschuldigd. Bij een blokkade vervallen alle opdrachten en reacties behorende bij het betreffende gebruikersnummer. Bouwverbouwdeals aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van de blokkade. Eventuele achterstallige abonnements- of andere kosten die zijn ontstaan tot aan het moment van blokkade blijven verschuldigd. Blokkade van een account geeft geen recht op restitutie van vooruitbetaalde kosten.

Uitvoering van de opdracht

De via Bouwverbouwdeals verkregen opdracht dient door het bedrijf dat door opdrachtgever is geselecteerd zelf te worden uitgevoerd. Bepalend is hierbij het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel van de opdrachtnemer. Het doorspelen van de opdracht aan een ander bedrijf, al dan niet ingeschreven bij Bouwverbouwdeals, is niet toegestaan. Deze bepaling houdt tevens in dat de opdrachtnemer zelf alle verantwoordelijkheid draagt voor de correcte uitvoering van de opdracht. Het doorspelen en/of verhandelen van opdrachten die via Bouwverbouwdeals worden aangeboden aan andere entiteiten is niet toegestaan.

Fraude

Zonder enig ander rechtsmiddel uit te sluiten, kan Bouwverbouwdeals uw account voor onbepaalde tijd blokkeren als wij u ervan verdenken dat u zich bezighoudt met een frauduleuze activiteit op onze site, activiteiten die de goede gang van zaken op Bouwverbouwdeals hinderen of de regels zoals die door Bouwverbouwdeals zijn bepaald frustreren en/of overtreden. Bouwverbouwdeals behoudt zich het recht voor om personen en/of bedrijven bij verdenking van frauduleuze activiteiten openbaar te maken op www.bouwverbouwdeals.nl. Dit uitsluitend om de kwaliteit van onze site te kunnen waarborgen en om zowel opdrachtgever als opdrachtnemer te beschermen tegen malafide praktijken.

Spam

Berichten via Bouwverbouwdeals die inhoudelijk geen directe betrekking hebben op de opdracht, maar primair bedoeld zijn om reclame te maken voor, dan wel de aandacht te vestigen op het eigen bedrijf, worden gekwalificeerd als spam. Het versturen van spam via Bouwverbouwdeals is niet toegestaan. Gebruikers die zich schuldig maken aan het versturen van spam kunnen door Bouwverbouwdeals worden geblokkeerd.

Uw input

Onder ‘Uw input’ wordt verstaan: alle informatie die u aan ons of aan andere gebruikers verschaft bij het gebruik van Bouwverbouwdeals. U alleen bent verantwoordelijk voor ‘Uw input’. Voor ‘Uw input’ of enige door u geplaatste informatie op Bouwverbouwdeals gelden de volgende voorwaarden en regels:

De informatie

dient strikt conform de waarheid te zijn en niet onjuist, onnauwkeurig of misleidend;
mag niet frauduleus zijn;
mag niet leiden tot frauduleuze overeenkomsten zijn of de verkoop inhouden van frauduleuze diensten;
mag geen inbreuk maken op het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of andere eigendomsrechten of rechten van publiciteit of privacy van een derde partij;
mag geen geldende wet(ten) of andere regelgeving overtreden;
mag niet eerrovend, onrechtmatig bedreigend of onrechtmatig lasterlijk zijn;
mag niet obsceen zijn of kinderpornografie bevatten;
mag niets bevatten dat een systeem, data of persoonlijke gegevens kan beschadigen, deze nadelig kan beïnvloeden, clandestien onderscheppen of ontzetten;
mag geen aansprakelijkheid voor Bouwverbouwdeals teweegbrengen of verlies veroorzaken;
mag niet verwijzen naar beschrijvingen of beschrijvingen bevatten van goederen of diensten die verboden zijn bij overeenkomst.

Verder mag u geen enkel object of dienst opnemen op onze site (of direct dan wel indirect enige transactie voltooien via Bouwverbouwdeals) dat, op welke wijze dan ook, zou leiden tot het schenden door ons van enige toepasselijke wet of andere regelgeving.

Gebruikersbeoordelingen

Bedrijven die een klus aannemen via Bouwverbouwdeals verklaren zich daarmee onvoorwaardelijk akkoord met het gebruikersbeoordelings systeem. Wanneer de opdracht u gegund wordt, krijgt uw opdrachtgever de mogelijkheid u en/of uw bedrijf na het uitvoeren van het werk waarop de overeenkomst betrekking heeft te beoordelen. Deze beoordeling richt zich op de kwaliteit van het door u in het kader van de overeenkomst geleverde werk, klantvriendelijkheid en het nakomen door u dan wel uw bedrijf van de in het kader van de overeenkomst gemaakte afspraken. De door uw bedrijf gehaalde gemiddelde gebruikersbeoordeling wordt weergegeven op Bouwverbouwdeals. Tevens krijgt uw opdrachtgever de mogelijkheid tot het plaatsen van op- en/of aanmerkingen op uw bedrijf en het door uw bedrijf geleverde werk. Bedoelde op- en/of aanmerkingen zijn blijvend zichtbaar, onder vermelding van de datum van plaatsing. Bouwverbouwdeals vervult ook in dit kader uitsluitend de rol van een volledig onafhankelijk platform en is geenszins aansprakelijk voor de inhoud van de door haar gebruikers gegeven beoordelingen. Bouwverbouwdeals onthoudt zich van elke vorm van beïnvloeden, manipuleren, wijzigen of verwijderen van de door de gebruikers geleverde beoordelingen maar behoudt zich wel het recht voor om onnauwkeurig, irrelevant, grievend, beledigend of om andere redenen ongewenst commentaar te verwijderen, één en ander volledig en uitsluitend ter beoordeling van Bouwverbouwdeals. Bouwverbouwdeals behoudt zich het recht voor om uw account naar aanleiding van meerdere negatieve beoordelingen en/of klachten te blokkeren, al dan niet tijdelijk. Zie ook ‘Blokkade Account’. Bouwverbouwdeals aanvaardt van haar gebruikers geen enkele aansprakelijkheid naar aanleiding van de opgegeven gebruikersbeoordeling en de inhoud van de door gebruikers geleverde commentaren.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Bouwverbouwdeals is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook die direct dan wel indirect in meer of in mindere mate verband houdt met het gebruik van onze dienstverlening, ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Bescherming

U verbindt zich ertoe Bouwverbouwdeals en alle daarbij betrokken natuurlijke en rechtspersonen schadeloos te stellen en te beschermen tegen gelijk welke aanspraak of vordering, met inbegrip van kosten van juridische bijstand en andere te maken gerechtelijke kosten, voor zover deze door Bouwverbouwdeals dienen te worden gemaakt ten gevolge van het gebruik door u of door aan u gelieerde partijen van onze dienstverlening.